topp

Prekener

 Den oppstandnes nærvær i sin menighet

Matteus 28,16-20

Av Odd Arne Joø

Jeg har begynt med en uskikk, nemlig å lage parafraser over tekstene som leses. Så da er det jo greit at det er en kjent tekst som er utgangspunkt for dagens preken, den såkalte misjonsbefalingen i slutten av Matteusevangeliet.

De elleve disiplene dro nå til Galilea, til fjellet, slik Jesus hadde bedt dem om. Da de så ham, knelte de i tilbedelse. Men de tvilte. Og Jesus kom og talte til dem og sa: Til meg er all makt i himmel og på jord gitt. Gå da avsted og gjør disipler av alle nasjoner! Døp dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn! Lær dem å holde fast på alt - så mye som jeg har befalt dere. Og, se: Jeg skal selv være med dere hver eneste dag helt til tiden er kommet i mål.

Innledning: Fantastisk perspektiv
Dette er avsnittet som avslutter hele Matteusevangeliet, etter at Guds seier - oppstandelsen - er beskrevet. Det hele avsluttes altså med et enda mer fantastisk perspektiv: Det forteller at disiplene etter påskedagenes hendelser og åpenbaringer vender tilbake til Galilea på befaling av Jesus. Der får de møte og se den Oppstandne. Der snakker Jesus med dem om sin autoritet, han gir dem i oppdrag å forme etterfølgere av ham fra alle nasjoner, disiplene skal gå ut, alle som vinnes skal døpes og undervises. Og Jesus forsikrer dem om at han skal være med dem hver eneste dag. Jesus proklamerer sin makt, gir dem oppdraget og lover dem sitt nærvær.

Kristologi
a. Løftet om nærvær

b. Jeg er: Jesus bruker ordet "jeg" på en måte som angir guddommelig autoritet: et ord som er likeså fantastisk som det Gud sier i 2 Mos 3,14 - "Jeg er den jeg er" har sendt meg til dere. Der Gud selv lover å være Gud for folket og nærværende hos dem, uten at de behøver å være redd for ikke å kjenne navnet og kunne alle gudstjenestelig knep for å sikre seg at Gud er på deres side. Det er et løfte om nærvær. Johannes og Lukas har også lignende ord om nærvær, Den Hellige Ånd skal sendes "Jeg sender over dere det som min Far har lovt. Dere skal bli i byen til dere er blitt utrustet med kraft fra det høye" sier Jesus i Lukas 24,49.

c. Mesteren har ikke forlatt sine - han utruster til oppdrag. Selv om de tvilte - så tilber de ham og så får de oppdraget å forvandle verden, i den makt som Jesus hadde fått seg overgitt av Gud selv. Inntil alt har nådd sitt mål. Tiden er slutt.

d. Til jordens ender skal evangeliet forkynnes for alle slags folk, slik at alle kan bli Jesu disipler og etterfølgere - uansett kulturell og etnisk bakgrunn. Så skal de døpes i den treenige Guds navn og undervises. Vi kan ikke være rasister og samtidig Jesu disippel. Matteus kunne selv kanskje anses som en slik, som er stolt av sin jødiske arv. Evangeliet begynner med ættelister tilbake til Abraham. Det siterer stadig GT-tekster som bevis for Jesu ord og gjerning, at han er i Guds ledelse. Og evangeliets jødiske røtter understrekes. Men begrensningene brytes. Gud er med hvor det skal være.

e. Spørsmålet om Jesu nærvær er Guds nærvær- Det peker på tre viktige læresetninger, men først og fremst om Jesus selv.- Han er den oppstandne og opphøyde herre, som vi bøyer oss i ydmykhet for, og stoler på: Han er skaper, frelser oglivgiver

Disippelskap/Etterfølgelse
De tilba selv om de tvilte. At det går an å tvile selv for de nærmeste er i og for seg ikke så rart. Dette var noe helt nytt og ukjent for dem alle.

Gjerninger: Fellesskap, tilgivelse, barmhjertighet

Ekklesiologi - læren om menigheten
Menighetens oppdrag: Vi har som menighet vedtatt en visjon, som ikke er noe annet enn en oppfølging og ideell markering av de verdier vi står for, og som vi finner ut fra Det nye testamente:

a. Bærum Baptistmenighet skal være

  • en aktiv, sjenerøs og voksende (les: misjonerende) menighet,
    Dette er punkt en. Vi skal være raus i forhold til dagens mennesker, deres behov og interesser og tro, men samtidig misjonerende: Vi har klare standpunter når det gjelder frelse og menighet. Punkt to er
  • åpen for alle mennesker
    betyr at vi ikke skal være en menighet bare for dem som er slik som oss og som er enige med oss. Vi er åpen for alle typer mennesker, raser og innstillinger. Det skal være plass til flere enn middelklassemennesker av "Bærum-typen". Vi har plass for skilte, ensomme, tvilere. Og så har vi et tredje punkt i vår visjon
  • preget av Jesu sinnelag.
    Jesus ga avkall på alt guddommelig for å opprette fellesskap med oss. What would Jesus (have us) do? er et slagord blant unge mennesker, iblant finner vi det på armbånd.. Selv om det kanskje er en forenklet og naiv måte å si det på, ligger det rett holdning her: Hvordan skal vi som menighetsfellesskap handle og leve i min sammenheng for å være i overensstemmelse med Jesus? Hvordan skal vi virkeliggjøre Filipperne 2,6-11?

b. Oppdraget - diakoni, fellesskap, vitnesbyrd, gudstjeneste - gjelder her i verden, til dens tid er ute. Den nåværende verden tar slutt, når sitt mål, flott ord på engelsk: consummation - oppsummeres. Det settes stek under summeringen. Det blir røde tall. Alltid. Det er Gud som setter sluttstreken. Og som bestemmer at de røde tall byttes. Den nye kapitalen er Jesus.

c. Forkynnelse av Kristus, "i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem" (Luk 24,47).

d. Gå ut gjelder alle

Det er et oppdrag som alle disipler har: Å være med og skape disippelskap for andre. Imperativen ligger her. Det er et oppdrag som er for viktig til å overlates til fagteologene. Ingen troende kan kjøpe seg bort fra oppdraget ved å skylde på at man har ansatt folk til å gjøre det.

e. Den treenige Gud er han som gjelder. Det er den levende Gud vi tilber og har som mål å nå fram til. Vi skal kjempe mot ensidighet, vi trenger både en skaper, en frelser og en kraftkilde. Den treenige Gud er en. Vår monoteisme er ikke streng og tørr. Her er det både ærefrykt for skaperen, som vi kan be til, trygghet og tro på hans frelse og en jublende lovsang for fellesskap og menighet så vel som for motivasjon til åndelig innsats og innsikt. Men det sentrale er Jesus. Uten ham er vi intet.

"I worship Jesus Christ," sa Jimmy Carter helt naturlig da han tok imot Nobelprisen. Må det også sies om oss, ikke at vi bare har et allment gudsbegrep om noe der ute eller der inne, som angår oss mer enn noe annet. Det er en person vi kan be til og tilbe, selv når vi tviler kan vi be i trygghet.

La oss be:

Gud, du som har opphøyet din sønn Jesus Kristus,

Gjennom fornedrelse og lidelse, og satt ham til konge over ditt rike, vi ber deg:

Utrust oss meds kraft til å være dine sendebud,

og føe ditt rike fram til seier.

Vi ber ved Jesus Kristus, vår korsfestede og opphøyede herre.

Amen.