Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Årets valgmøte

Onsdag 29. november klokken 1930 ble menighetens årlige valgmøte avholdt. Her er et utdrag fra resultatet av valgene.

Menighetsrådet
Menighetsrådet har det siste året bestått av Arild Pihlstrøm, Marcella Aardal, Hilde Støle Amundsen, Tore Hanssen, Eva Baggerød og Bjørn Brovold, sistnevnte som menighetsrådets leder.

På valg i 2000 var Eva Baggerød og Bjørn Brovold. De stilte ikke til gjenvalg.
Tross mange forespørsler lyktes det ikke valgkomiteen å finne to nye kandidater for tre år. Mariann Eidberg ble valgt inn for ett år. Tore Hanssen, som egentlig sto på valg i 2001, ble valgt for tre nye år ved dette valget, slik at Mariann Eidberg sitter siste året i Tore Hanssens opprinnelige periode.

Dette betyr at det fremdeles mangler en person til menighetsrådet. Det ble bestemt at valgkomiteen skulle arbeide videre med dette, med et suppleringsvalg ved menighetens årsmøte 17. januar 2001 som siktemål.

Som ny leder for menighetsrådet for ett år ble Arild Pihlstrøm valgt.

Kasserer/revisor
Øivind Karlsson har vært fungerende kasserer i 2000, og Marcella Aardal har vært visekasserer. Som ny kasserer for 2001 ble Marcella Aardal valgt. Da det ikke har lyktes å skaffe ny visekasserer, skal valgkomiteen jobbe videre også med dette.

Som ny revisor ble Arild Scott Christiansen valgt. Det ble ikke valgt revisor ved årsmøtet i 1999, og Arild Scott Christiansen ble derfor også valgt som revisor for inneværende år.

Huskomite
Huskomiteen har dette året bestått av Bernt Aardal(formann), Tonje Engelsen, Leif Egil Lørum, Palma Eidberg og Eva Baggerød. Alle ble gjenvalgt.

Listekomite
Denne har siste året bestått av Gerd Christiansen, Marianne Riise, Lise Svinningen og Elisabeth Jakobsen. Disse gikk alle ut, og følgende ble valgt inn; Karin Lørum, Kari Borch Myhre og Laila Kvistum. Antall medlemmer i komiteen ble etter anbefaling fra komiteen selv redusert fra 4 til 3.

Menighetsbladet
Redaksjonen har i 2000 bestått av Trygve Strand, Liv Marit Aarsand og Mathias H. Eidberg(redaktør). Arnvid Moholt har vært ansvarlig for layout. Trygve Strand, Arnvid Moholt og Mathias H. Eidberg tok gjenvalg. Liv Marit Aarsand gikk ut, og Tone Mjåvatn ble valgt inn som ny redaksjonsmedarbeider. Marianne Riise stod for utsendelse inneværende år, og fortsetter med dette i 2001. Gaver til bladet kan fortsatt gis til Jorunn Søyland.

Virkegrensledere
Det ble orientert om følgende:
Bibelgruppekoordinator Elsa Paulsen, Formiddagstreff Jorunn Søyland, Søndagsskolen Mariann Eidberg, Speideren Trine Lise S. Strand, Unge Voksne Rikke Pihlstrøm, Koret Eva Baggerød og Omsorgsgruppa Elisabeth Jakobsen.

Det er for tiden ingen aktivitet i Ungdomsgruppa.